m45t3r.1990

80 tekstów – auto­rem jest m45t3r.1990.

Gdzie wal­czą dwa fron­ty, tam praw­da idzie środkiem. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 24 lutego 2013, 22:40

Dzi­siaj sa­mot­ność jest mod­na.
Dziel i rządź.
Ta­ki mają plan. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 lipca 2012, 15:22

Chaos mój je­dyny przy­jaciel, Woj­na mo­ja je­dyna żona 

myśl • 27 maja 2012, 17:34

Myśl tłumaczo­na, tra­ci znaczenie. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 29 marca 2012, 00:25

Z ko­bieta­mi jest tak, dor­wie Cię wte­dy, jak nie będziesz żad­nej potrzebował. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 26 lutego 2012, 14:45

Rzu­cając diamen­ty w bag­no, nie zmienisz go w ocean. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 17 lutego 2012, 00:02

Głupo­ta jest lżej­sza od wszel­kiej idei,
zaw­sze wypłynie na wierzch. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 16 lutego 2012, 20:58

Cze­kam na czas gdy coś we mnie pęknie,
aby mo­je war­tości prze­padły w zapomnienie
lecz nies­te­ty ten mo­ment da­lej nie przybędzie,
da­lej zniewo­lony przez włas­ne smut­ki i nadzieje. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 lutego 2012, 03:13

Muszę śmiać się jak po­jeba­ny, bez powodu,
To naj­lep­szy lek, je­dyny sposób żeby nie zwariować. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 stycznia 2012, 01:30

Idiok­racja, czy Wiel­ki Brat. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 stycznia 2012, 21:29
m45t3r.1990

Indywidualista, Agnostyk i Anarchista.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

m45t3r.1990

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność